Gizlilik

MUTLU İNSAN KAYNAKLARI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu gizlilik politikasının amacı MUTLU İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (MUTLU İK) ’na ait olan www.happytesvikmatik.com (web tabanlı teşvik programı) ve www.happy-ik.com (web sitesi) alan adına sahip web sitelerimizi ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleridir.

 Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin MUTLU İK tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bu konular ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimi'ne atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır.

Hizmetlerimiz'i kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına, muhafaza edilmesine ve KVK uyarınca korunmasını kabul etmiş olacaksınız.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, yüklediği dosyalarda ki kişilerin bilgileri telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

MUTLU İK kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası olması durumunda üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

MUTLU İK, kişisel bilgilerin ve www.happytesvikmatik.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakta gerekli önlemleri ISO 27001 ‘e uygun biçimde almaktadır. MUTLU İK bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, www.happytesvikmatik.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.happytesvikmatik.com oluşacak olan bu risk için herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün olmamakla birlikte, kullanıcının kişisel bilgileri, www.happytesvikmatik.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilmektedir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler MUTLU İK tarafından da güncellenebilecektir.

KVK Kanunu uyarınca verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin rızasının alınması gerekli olmakla birlikte bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir. Bu haller;
• a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

MUTLU İK, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgileri ve yaptıkları işlemler sistem tarafından kayıt altında tutulur. Kullanıcı, sistem kayıtlarında ki hareketlerinden sorumludur.

Kullanıcı/ Ziyaretçiler, KVK Kanunu tarafından kendilerine tanına hak/yetkiler çerçevesinde, MUTLU İK’na başvurarak kendileriyle ilgili:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca MUTLU İK’na yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu veya Mail vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVK Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin MUTLU İK’ya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret MUTLU İK tarafından veri sahibinden alınabilir.
MUTLU İK, işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bir değişiklik yaptığında bu değişiklikler web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
 

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları ,Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, internet sayfasının kullanılmasıve/veya Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,İşlenmişse bilgi talep etme,İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya destek@happytesvikmatik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kayıt

Aktivasyon için tek kullanımlık şifreniz gerekmektedir.